Vedtægter

Vinterbadeklubben Aqua Vitus’ vedtægter:

Vedtægter (revideret 25. Maj 2023

§ 1 Navn

Stk. 1. Klubbens navn er Vinterbadeklubben Aqua Vitus, stiftet 25/8 2016, med hjemsted i Horsens Kommune

§ 2 Formål

Stk. 1. Klubbens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning. Klubbens formål er desuden at skabe bedre faciliteter og muligheder ved Husodde Strand, både for vinterbadere og andre brugere af stranden

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver m/k 18 år og derover. 

Stk. 2. Man er medlem, når man har betalt kontingent

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem eller til vor postadresse medlem@aquavitus.dk 

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår eller ved indmeldelse. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse

Stk. 5. Medlemmerne har pligt til at følge retningslinjerne i Samværspolitikken. Sker dette ikke, kan bestyrelsen ekskludere et medlem

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i maj måned

Stk. 2. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker via mail til klubbens medlemmer senest 1 måned før generalforsamlingen

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden med bilag skal være offentliggjort på klubbens Facebook side og via mail til klubbens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af stemmetællere 
  3. Valg af referent 
  4. Formandens beretning 
  5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
  7. Behandling af indkomne forslag 
  8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 3 i ulige år, og valg af 2 suppleanter 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
  9. Eventuelt 

Stk. 5. Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen og andre afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre 1 tilstedeværende medlem begærer skriftlig afstemning. Ved alle afstemninger er simpelt flertal afgørende. Dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal

§ 5 Ledelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2årig periode, således at der i lige år vælges 4, og i ulige år 3 medlemmer

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen arbejder ulønnet

Stk. 3. Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant er alle medlemmer

Stk. 4. Såfremt et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde mellem generalforsamlingerne indgår suppleanten i bestyrelsen. Såfremt det udtrædende medlem er formanden, udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer en konstitueret formand, der indkalder til en ekstraordinær generalforsamling

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, skal beslutninger være enstemmige

Stk. 6.Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når et flertal af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning og varsles ved opslag af dagsorden og bilag 2 uger før afholdelse. 

§ 7 Økonomi

Stk. 1. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar for generalforsamlingen

Stk. 2. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 6 bestyrelsesmedlemmer

Stk. 3. Regnskabet løber fra 1. april til 31. marts

Stk. 4. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen 

§ 8 Opløsning af klubben

Stk. 1. Beslutning om opløsning af klubben skal tages 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Beslutningen om opløsning kan kun tages med 3⁄4 flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger skal være en ordinær generalforsamling

Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige eller kulturelle formål

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. Maj 2023 

Vedtægter Aqua Vitus 2023 PDF.